Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Typy filtrov a ich označovanie

Filter v spojení s celotvárovou maskou, polomaskou, náustkom alebo kuklou spoľahlivo zaistí ochranu dýchacích orgánov v prostredí kontaminovanom škodlivou látkou za predpokladu, že minimálna koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére je 17% objemových. Minimálna doba použitia filtra podľa typu a kategórie je overovaná pri skúšobných podmienkach podľa európskych noriem (EN).
Konštrukčné časti filtra sú vyrobené z pevnej plastickej hmoty s veľmi dobrými užitkovými vlastnosťami. Filtre sú mechanicky odolné a môžu sa likvidovať spálením v spaľovniach odpadov. Náplň filtrov s vysoko účinným aktívnym uhlím zaisťuje uživateľovi vysokú spoľahlivosť a sorpčnú účinnosť na záchyt škodlivín, pre ktoré je filter určený. Kombinované a špeciálne filtre sú vybavené hydrofóbnou filtračnou vložkou pre záchyt pevných a kvapalných aerosólov (SL) triedy P3D. Vložka tiež zachytáva pevné a kvapalné toxické častice, baktérie, vírusy, rádioaktívny prach, dym, a pod., čím zvyšuje užitkové vlastnosti filtra.
Filtre sú vyrábané so závitovým pripojením  Rd 40x1/7" (podľa EN 148-1:2000) alebo  OZ 40x4 (podľa GOST 876275). Filter a ochranný prostriedok musia mať zhodný závit.
Filtre proti plynom sa rozdeľujú podľa typu a triedy filtra. Typy filtrov sú označené veľkým písmenom podľa skupín látok, pre ktoré sú určené. Triedy filtrov sú označené číslom 1 až 3, ktoré označuje maximálnu koncentráciu toxickej látky.

Typy filtrov

 • Typ  A     pre použitie proti organickým plynom a parám organických látok s bodom varu nad 65°C.
 • Typ  B     pre použitie proti anorganickým plynom a parám ( okrem oxidu  uhoľnatého ).
 • Typ  E     pre použitie proti oxidu siričitému a ostatným kyslým plynom a parám.
 • Typ  K     pre použitie proti amoniaku a organickým amínom.

Triedy filtrov

Protiplynové filtre A, B, E a K sa podľa sorpčnejí kapacity rozdeľujú do týchto tried:
 • trieda 1   filtre s malou sorpčnou kapacitou            koncentrácia škodlivin do 0,1% obj.
 • trieda 2   filtre so strednou sorpčnou kapacitou      koncentrácia škodlivin do 0,5% obj.
 • trieda 3   filtre s veľkou sorpčnou kapacitou          koncentrácia škodlivin do 1,0% obj.
Filter vyššej triedy vždy poskytuje ochranu, ktorá zodpovedá ochrane filtra nižšej triedy. Rozdelenie kombinovaných filtrov, ktoré obsahujú filter proti časticiam sa riadi podľa ČSN EN 143. Špeciálne filtre sa nerozdeľujú podľa tried.

Typy filtrov proti viacerým plynom

Konštrukčné riešenie a vhodný typ aktivného uhlia umožňuje uživateľovi používať filtre proti viacerým typom škodlivin. Toto je označené na etikete filtra a uvedené v návode na použitie.

Kombinované filtre

Kombinované protiplynové priemyslové a špeciálne filtre sú vždy vybavené hydrofóbnou vložkou proti pevným a kvapalným časticiam

Špeciálne filtre

 • typ NO            použitie proti oxidom dusíka, napr. NO, NO2, NOx
 • typ Hg             použitie proti ortuti
 • typ CO            použitie proti oxidu uhoľnatému
 • typ Reaktor     použitie proti rádioaktívnemu methyljodidu 129, 131

Filtre proti pevným časticiam

 • trieda  P1     chrání proti pevným časticiam ( prachu )
 • trieda  P2     chrání proti pevným časticiam ( prachu ) aj aerosólom
 • trieda  P3     chrání proti pevným a kvapalným aerosólom ( napr. dymu ), baktériam, vírusom a pod.

Označovanie

Protiplynové, kombinované a špeciálne filtre, ktoré splňujú požiadavky normy ČSN EN 141 a TP pre výrobu sa označujú následovne :
            -    protiplynový filter EN 141, typ filtra, trieda;
            -    kombinovaný filter EN 141, typ filtra, trieda a dalšie označenie podľa voľby.

                        Napr.:    Protiplynový filter EN 141    A2AX
                                      Protiplynový filter EN 141    A2B2
                                      Kombinovaný filter EN 141   A2AXP3
                                      Kombinovaný filter EN 141   A2B2E2K2NOP3D  alebo ABEK2NOP3D

Ak sú všetky triedy filtrov proti viacerým plynom zhodné, potom je možné uvádzať skrátené označenie - ABEKP3. Ak však triedy nie sú rovnaké, potom  popis musí byť taký, aby bola zrejmá trieda u každého typu filtra, napr.: filter AVEC A2B1E1K1P3D. Rovnaké označenie musia mať aj kombinované a špeciálne protiplynové fitlre – napr.: A2B2E2K2NOP3D, A2B1E1K1P3, Reaktor-Hg P3.

Podrobnejšie informácie sú uvedené pri každom type filtra samostatne.